Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym, Al. "Solidarności", nr 117, lok. 207, 00-140 Warszawa, NIP 5252839555, REGON 387323619, KRS 0000863822 zwany dalej Administratorem, ADO lub Stowarzyszeniem.
 2. Kontakt do Administratora: Al "Solidarności", nr 117, lok. 207, 00-140 Warszawa, e‑mail: kontakt@pamms.pl
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do jak najlepszej realizacji celów statutowych oraz współdziałania w zakresie wspierania relacji biznesowych i pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona poprzez wysłanie do Stowarzyszenia (Administratora) e-maila lub nawiązanie kontaktu w innej formie.
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnych kategorii tzw. danych wrażliwych.
 7. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu jak najlepszego wykonywania działalności i nie będą udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim spoza Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem z zastrzeżeniem punktu poniżej.
 9. Wyrażając zgodę w powyższy sposób, wyrażają Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie przez Administratora lub Członków Stowarzyszenia danych osobowych potrzebnych do realizacji działalności statutowej oraz do wykorzystania danych kontaktowych do komunikacji w zakresie wspierania relacji osobistych i biznesowych. Dane współpracowników administratora, którym są przekazane dane wraz z zakresem i celem przekazania, będą Państwu udostępnione przed ich przekazaniem i za Państwa zgodą.
 10. Administrator ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowo w celu proponowania najlepszych nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz do kontaktów wynikających z relacji ogólnospołecznych. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta poprzez stosowne poinformowanie Administratora.
 11. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe bez osobnej zgody jeżeli wymagają tego obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
 12. Posiadają Państwo prawo do:
  • upoważnienia innej osoby do dowiadywania się o stan realizacji przetwarzania danych,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i ewentualnych ich aktualizacji lub usunięcia z zastrzeżeniem zapisów w Statucie Stowarzyszenia.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z wyrażoną zgodą i obowiązującym w Polsce prawem,
  • przenoszenia danych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych z wyjątkiem sytuacji określonych w obowiązującym w Polsce prawie i Statucie Stowarzyszenia.
 13. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE i prawa polskiego.
 14. Administrator dołoży wszelkich możliwych do zastosowania starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. W tym zakresie stosowane są przez ADO organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie.
 15. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć dane innemu podmiotowi, jeżeli jest to niezbędne do najlepszej realizacji zadań statutowych lub współdziałania w zakresie wspierania relacji biznesowych. Dane te mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa lub za Państwa zgodą.
 16. Stronami trzecimi związanymi ze stroną internetową Stowarzyszenia, są:
  • Google,
  • Facebook;
  • Microsoft,
  • LinkedIn,
  • Instagram,
 17. Polityki Prywatności tych serwisów internetowych są zamieszczone na ich stronach.
 18. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń.
 19. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są skojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera co oznacza, że sam użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.
 20. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika w przeglądarce). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe" lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności w przypadku zmiany obowiązującego prawa.